AFET VE ACİL DURUM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu’na (“Platform”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

(1) Kişisel verilerinizin islenip islenmediğini öğrenmek,

(2) Kişisel verileriniz işlenmiş̧ ise, buna ilişkin bilgi talep etmek,

(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,

(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

(6) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş̧ olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

(7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek.

2. Başvuru Yöntemi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi kapsamında ileteceğiniz taleplerinizin, KVKK’nın 13. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak yazılı olarak Platforma iletmeniz gerekmektedir. Veri Sahibi Başvuru Formunun ıslak imzalı bir nüshasını AFET VE ACİL DURUM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU’nun, TED Üniversitesi (Koordinatör Kurum) Ziya Gökalp Caddesi, No:48, 06420, Kolej Çankaya ANKARA adresine kimlik tespitinizi sağlayacak belgeler ile şahsen elden veya noter aracılığıyla veya bilgi@afettek.com e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Tarafımıza iletilen başvurunuz, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç̧ otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Başvurunuzun yanıtlanmasının ayrıca bir maliyet yaratması halinde doğan maliyet tutarı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücretler doğrultusunda, tarafınızdan talep edilebilecektir.

3.VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı-Soyadı:

T.C. Kimlik No/ Diğer Ülke Vatandaşları İçin Pasaport No:

Telefon Numarası:

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi/ İş Yeri Adresi:

E-posta Adresi:

AFET VE ACİL DURUM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU ile İlişkiniz

4.TALEP VE TALEBE KONU KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza eklenmelidir. Bu kapsamda, talebinizi yazarken Platform içerisinde temas etmiş̧ olduğunuz departmanları belirtebilirseniz size daha hızlı destek olabiliriz.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Platform’a yapmış̧ olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış̧ olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Platformunuzun başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

  • Başvuruma ilişkin cevabın 3.bölümde paylaşmış olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.
  • Başvuruma ilişkin cevabın 3.bölümde paylaşmış olduğum E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  • Başvuruma ilişkin cevabı elden teslim almak istiyorum.

5. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

İşbu başvuru formu, Platform ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Platform tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Platform ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Platform, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

AFET VE ACİL DURUM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

MADDE 1: AFET VE ACİL DURUM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU (Platform) İnternet Sitesi

İşbu Platform İnternet Sitesi Kullanıcı Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”), Platform internet sitesi olan www.afettek.com alan adına sahip internet sitesini (“Platform internet sitesi”) ziyaret ve kullanım koşullarını düzenlemektedir.

MADDE 2: Kullanım Şartları

2.1. Platform internet sitesi içeriği, kısmen ya da tamamen, Platform ve/veya iş birliği içinde olduğu 3. kişiler tarafından sağlanmaktadır ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve sair mevzut hükümleri kapsamında korunmaktadır. Kullanıcı, Platform yazılı izni olmadıkça, Platform internet sitesindeki hiçbir içeriği değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yenisini yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamaz.

2.2. Platform internet sitesi’de 3. kişiler tarafından yönetilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de bulunmaktadır. Platform bu sitelerindeki bilgileri ve hizmetleri hiçbir şekilde denetlememektedir. 3. kişiler tarafından yönetilen internet sitelerindeki içerikler, bu sitelerin virüs ve benzeri zararlı içerik bulundurup bulundurulmaması yönlendirilen 3. kişi internet sitesinin kendi sorumluluğundadır ve Platform’a hiçbir sorumluluk yüklemez.

MADDE 3: Platform’un Sorumlulukları

Platform internet sitesini ziyaretinizi sürdürmeniz veya kullanmanızla, işbu Kullanım Koşulları’nı kabul ettiğiniz varsayılır. Platform sitesini ziyaretiniz ve kullanımınız dolayısıyla, işbu Kullanım Koşulları ile diğer politika ve metinler üzerinden sağladığı bilgilendirmeler kapsamında Platform’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 4: Kullanıcıların Sorumlulukları

4.1. Kullanıcı, Platform internet sitesine geçici veya sürekli olarak erişilemiyor olmasından dolayı Platform’dan hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Platform internet sitesini ziyareti süresince, iş bu Kullanım Koşulları’nın yanı sıra, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı; aksi bir davranış dolayısıyla oluşabilecek her türlü zararı karşılayacağını, Platform’u hiçbir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcı, Platform ile paylaştığı kişi bilgilerini doğru olarak ibraz etmek zorundadır.

MADDE 5: Gizlilik

Platform, Kullanıcı'lara ait bilgileri ancak "AFET VE ACİL DURUM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU Gizlilik Politikası"nda ve “AFET VE ACİL DURUM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU Aydınlatma Metni’nde” belirtilen koşullara uygun olarak işleyebilecektir.

MADDE 6: Tazminat

Kullanıcı, bu Kullanım Koşulları veya bu Kullanım Koşulları’nın içerdiği hükümlere uymaması halinde 3. şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek ve Platform veya çalışanları aleyhine oluşabilecek herhangi bir zararı tazmin etmeyi, peşinen kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7: Süre Fesih

İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcının Platform internet sitesini ziyaretiyle birlikte yürürlüğe girer. Kullanıcı ve Platform bu Kullanım Koşulları’nı tek taraflı olarak herhangi bir zamanda tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Fesih bildirimi öncesinde doğmuş hak ve yükümlülüklerle gizliliğe ilişkin hükümler saklıdır.

MADDE 8: Delil ve Uyuşmazlıklar

8.1. Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları’ndan doğabilecek ihtilaflarda Platform defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd. maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

8.2. İşbu Kullanım Koşulları’yla ilgili ve uygulanmasından dolayı oluşabilecek uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacak ve bu uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

MADDE 9: Diğer Hükümler

Platform, Kullanım Koşulları’nı tek taraflı değiştirme ve tadil etme hakkına sahiptir. Kullanım Koşulları maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı olarak Platform internet sitesini kullanmaya devam ettiğiniz sürece tüm bu hükümleri kabul etmiş sayılırsınız. İşbu Kullanım Koşulları içerisinde kabul etmediğiniz veya uygulayamayacağınız hükümlerin bulunması halinde Platform internet sitesini ziyaretinizi derhal sonlandırmanız gerekmektedir. Platform, internet sitesi üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar, yapılan değişiklik yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

AFET VE ACİL DURUM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU

E-posta: bilgi@afettek.com

Telefon: +90 (312) 585 0000

Adres: TED Üniversitesi (Koordinatör Kurum) Ziya Gökalp Caddesi, No:48, 06420, Kolej Çankaya ANKARA

Sitemizi Nasıl Buldunuz ?